DORDB - zápočtový projekt

Projekt pracuje se zjednodušenou databází softwarové firmy. Databáze je od společnosti Oracle.
Vytvořil Michal Bajer.

1. ER diagram

2. Dodatečná integritní imezení

 1. Triviální omezení

  1. Division - capacity > 1
   Kapacita divize musí být větší než 1.
  2. Project - dateFrom < dateTo
   Datum začátku projektu musí být menší než datum konce projektu.
  3. UserProject - extraworkPrice > 0
   Cena vícerpací na projektu uživatele musí být větší než 0.
  4. UserProject - dateFrom < dateTo
   Datum začátku projektu musí být menší než datum konce projektu.
 2. Netriviální omezení

  1. UserTool
   V jeden okamžik může jedno zařízení (Tool) vlastnit pouze jeden uživatel (User) a také není možné vypůjčit zařízení pomocí aktualizace již vráceného (je nutné založit nový záznam).
   Konkrétněji: Ke každému objektu Tool existuje maximálně jeden objekt UserTool, který má atribut dateDeleted NULL.

3. Slovní návrh API rozhraní business logiky

 1. Přijetí zaměstnance

  + type (INT, typ oddělení)
  + name (STRING, jméno)
  + surname (STRING, příjmení)
  + email (STRING, emailová adresa)
  + phone (STRING, telefon)
  + baseExtraworkPrice (DECIMAL, základní cena víceprací)
  Procedura vybere divizi podle parametru type, která má nejméně zaměstnanců. Tato divize bude přiřazena uživateli. Zároveň bude přiřazen služební notebook (pokud bude k dispozici). Zaměstnanci bude vygenerováno náhodné heslo.
 2. Založení divize

  + name (string, název oddělení)
  + type (INT, typ oddělení)
  + capacity (INT, kapacita)
  + maxExtraworkPrice (DECIMAL, maximální cena víceprací)
  Procedura vybere volného uživatele, který bude dělat leadera. Leader bude ten s nejvíce odpracovanými hodinami a který současně nedělá leadera žádné jiné divizi. Leaderovi bude navýšena základní cena víceprací o 20% (baseExtraworkPrice), pokud bude splněna podmínka, že navýšená cena bude menší než vstupní parametr maxOverworkPrice.

4. Pět slovně formulovaných dotazů nad schématem

 1. Oddělení, které má nejmenší průměrnou základní cenu víceprací
 2. Pracovní pomůcky, které jsou využívány na konkrétním projektu.
 3. Uživatel, který strávil nejvíce hodin na projektu v základní hodinové dotaci (v rámci budgetu).
 4. Uživatelé, kteřá jsou přiřazeni na některém projektu a přitom nemají přiřazený firemní notebook.
 5. Top 5 Uživatelů, kteří vykázali vykázal nejvíce hodin víceprací a jsou současně leaderem nějaké divize a také manažerem.

5. Skript, který vytvoří databázové schéma

6. Skript, který vytvoří v databázovém schématu dodatečná integritní omezení

7. Skript, který naplní tabulky testovacími daty

8. Skript, který provede postupně všechny navržené dotazy z bodu 4

SET AUTOTRACE ON;

 1. COST = 48
  -- 1
  SELECT a.* FROM (
    SELECT d.DIVISIONID, d.NAME, avg(u.baseextraworkprice) AS DIVISIONAVG FROM
    DIVISION d
    JOIN "USER" u ON d.DIVISIONID = u.DIVISIONID
    GROUP BY d.DIVISIONID, d.NAME
    ORDER BY DIVISIONAVG) a
  WHERE rownum = 1;
  
  Dotaz se subselectem je výrazně úspornější.
  COST = 18
  -- 1 OPTIMALIZOVÁNO
  SELECT a.* FROM (
    SELECT D.DIVISIONID, D.NAME, (
     SELECT avg(u.baseextraworkprice) FROM "USER" U WHERE U.DIVISIONID = D.DIVISIONID
    ) AS DIVISIONAVG FROM
    DIVISION D
    ORDER BY DIVISIONAVG) a
  WHERE rownum = 1;
  

 2. --2
  SELECT T.* FROM "PROJECT" P
  JOIN USERPROJECT UP ON UP.PROJECTID = P.PROJECTID
  JOIN USERTOOL UT ON UT.USERID = UP.USERID
  JOIN TOOL T ON T.TOOLID = UT.TOOLID
  WHERE
  P.PROJECTID = 1 AND
  UT.DATEDELETED IS NULL;
  

 3. --3
  SELECT a.* FROM (
    SELECT U.USERID, sum(r.minutesspent) AS TOTALEXTRAWORK FROM
    REPORT R
    JOIN USERPROJECT UP ON UP.USERPROJECTID = R.USERPROJECTID
    JOIN "USER" U ON U.USERID = UP.USERID
    WHERE
     R.TYPE = 1
    GROUP BY U.USERID
    ORDER BY TOTALEXTRAWORK DESC) a
  WHERE rownum = 1;
  

 4. --4
  SELECT U.* FROM "USER" U
  WHERE
    EXISTS (SELECT 1 FROM USERPROJECT UP WHERE UP.USERID = U.USERID) AND
    NOT EXISTS (SELECT 1 FROM USERTOOL UT JOIN TOOL T ON T.TOOLID = UT.TOOLID WHERE UT.USERID = U.USERID AND T.TOOLTYPEID = 1 AND UT.DATEDELETED IS NULL);
  

 5. COST = 119
  --5
  SELECT a.* FROM (
   SELECT U.USERID, U.NAME, sum(r.minutesspent) AS TOTALEXTRAWORK FROM
   REPORT R
   JOIN USERPROJECT UP ON UP.USERPROJECTID = R.USERPROJECTID
   JOIN "USER" U ON U.USERID = UP.USERID
   WHERE
    R.TYPE = 2 AND
    EXISTS (SELECT 1 FROM DIVISION D WHERE D.LEADERID = U.USERID) AND
    EXISTS (SELECT 1 FROM PROJECT P WHERE P.MANAGERID = U.USERID)
   GROUP BY U.USERID, U.NAME
   ORDER BY TOTALEXTRAWORK DESC
  ) a WHERE rownum <= 5;
  
  Dotaz, který nahrazuje join subselectem je méně náročný.
  COST = 86
  --5 OPTIMALIZOVÁN
  SELECT a.* FROM (
   SELECT U.USERID, U.NAME, (
    SELECT Coalesce(sum(R.minutesspent), 0) FROM USERPROJECT UP
    JOIN REPORT R ON UP.USERPROJECTID = R.USERPROJECTID
    WHERE UP.USERID = U.USERID AND R.TYPE = 2
   ) AS TOTALEXTRAWORK FROM
   "USER" U
   WHERE
    EXISTS (SELECT 1 FROM DIVISION D WHERE D.LEADERID = U.USERID) AND
    EXISTS (SELECT 1 FROM PROJECT P WHERE P.MANAGERID = U.USERID)
   ORDER BY TOTALEXTRAWORK DESC
  ) a WHERE rownum <= 5;
  

9. Porušení dodatečná integritní imezení

10. Skript pro vytvoření balíku (package) a procedur „business logiky“

11. Testovací skript pro ověření procedur

12. Skript, který doplní do zvolené tabulky schématu sloupec, který bude obsahovat odvozené hodnoty – tyto hodnoty budou automaticky aktualizovány pomocí triggerů

13. Skript, který vytvoří úložiště ještě jednou v „objektové“ podobě:

 1. místo relačních tabulek budou použity uživatelsky definované typy Object a objektové tabulky (s jinými názvy než v dosavadním modelu)
 2. objektové tabulky budou naplněny importem z původních relačních tabulek
 3. datové cizí klíče budou nahrazeny referencemi na objekt

14. Skript, který provede postupně všechny navržené dotazy z bodu 4 v objektové verzi

SET AUTOTRACE ON;

 1. -- 1
  SELECT a.* FROM (
    SELECT u.division.DIVISIONID, u.division.NAME, avg(u.baseextraworkprice) AS DIVISIONAVG FROM
    ObjUser u
    GROUP BY u.DIVISION, u.division.name, u.division.DIVISIONID
    order by DIVISIONAVG
    ) a
  WHERE rownum = 1;
  

 2. --2
  SELECT T.* FROM ObjProject P
  JOIN ObjUserProject UP ON UP."PROJECT" = REF(P)
  JOIN ObjUserTool UT ON UT."USER" = UP."USER"
  JOIN ObjTool T ON REF(T) = UT.TOOL
  WHERE
  P.PROJECTID = 1 AND
  UT.DATEDELETED IS NULL;
  

 3. --3
  SELECT a.* FROM (
    SELECT U.USERID, sum(r.minutesspent) AS TOTALEXTRAWORK FROM
    ObjReport R
    JOIN ObjUserProject UP ON REF(UP) = R.USERPROJECT
    JOIN ObjUser U ON REF(U) = UP."USER"
    WHERE
     R.TYPE = 1
    GROUP BY U.USERID
    ORDER BY TOTALEXTRAWORK DESC) a
  WHERE rownum = 1;
  

 4. --4
  SELECT U.* FROM ObjUser U
  WHERE
    EXISTS (SELECT 1 FROM ObjUserProject UP WHERE UP."USER" = REF(U)) AND
    NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ObjUserTool UT JOIN ObjTool T ON REF(T) = UT.TOOL WHERE UT."USER" = REF(U) AND T.TOOLTYPE.TOOLTYPEID = 1 AND UT.DATEDELETED IS NULL);
  

 5. --5
  SELECT a.* FROM (
   SELECT U.USERID, U.NAME, sum(r.minutesspent) AS TOTALEXTRAWORK FROM
   ObjReport R
   JOIN ObjUserProject UP ON REF(UP) = R.USERPROJECT
   JOIN ObjUser U ON REF(U) = UP."USER"
   WHERE
    R.TYPE = 2 AND
    EXISTS (SELECT 1 FROM ObjDivision D WHERE D.LEADER = REF(U)) AND
    EXISTS (SELECT 1 FROM ObjProject P WHERE P.MANAGER = REF(U))
   GROUP BY REF(U), U.NAME, U.USERID
   ORDER BY TOTALEXTRAWORK DESC
  ) a WHERE rownum <= 5;
  

15. Navrhněte slovně fakta a dimenze pro datový sklad vycházející z vaší databáze. Popište, k jakým analýzám bude možné tento sklad využít. Identifikujte tabulky/sloupce, ke kterým bude nutné v datovém skladu navíc evidovat historické hodnoty (pokud již v provozní databázi nejsou k dispozici).

 • Fakta mohou obsahovat informace o projektu: celkový vykázaný čas víceprací, vypočítané náklady a budget projektu
 • Dimenzemi mohou být upravené tabulky User, Division, Project a nově vytvořená tabulka s časy.
 • Sklad bude možné použít k analýze jednotlivých projektů, zda se firmě vyplatí - zisk vs. náklady, bude možné získat nejnáročnější projekty z pohledu víceprací.
 • V rámci navrhnovaného skladu není nutné uvažovat sloupce s tabulky či sloupce s historickými hodnotami, jelikož žádná data z databáze by se neměly nikdy mazat ani upravit - budou jen přibývat. Mimo tento sklad je možné uvést tabulku UserTool, která eviduje historické hodnoty jako vrácení firemního majetku do sloupce dateDeleted.